Енергетичний аудит

Вступ

Основою розвитку людської цивілізації є енергетика. Від стану енергетики залежить стан науково-технічного прогресу та виробництва й життєвий рівень людей. Потреби в енергії неухильно зростають і безперервно перевищують реальні можливості її виробництва. Це зумовило виникнення енергетичної проблеми, яка є однією з глобальних. Згідно з концепцією сталого розвитку, прийнятої у 1992 році і підтриманої ООН, людством повинні бути прийняті термінові заходи щодо запобігання всесвітньої екологічної катастрофи викликаної інтенсивним розвитком енергетики.

Актуальність проблем енергозбереження для України безсумнівна і обумовлена відразу кількома чинниками. По-перше, показник енергоємності валового внутрішнього продукту є найбільш високим серед країн Європи, що негативно позначається на конкурентоспроможності вітчизняної продукції. По Енергетичний аудит-друге, Україна – енергодефіцитна країна, яка займає одне з перших місць в світі за обсягом імпорту природного газу, який здійснюється з території однієї країни (Росії). Військові дії на сході країни призвели до катастрофічних наслідків у енергетиці. Тому енергоефективність є питанням економічної, а от­же і національної безпеки України. По-третє, низький рівень енергоефективності позначається на навколишньому природному середовищі: забруднюється атмосфера, вода і земна поверхня, а внаслідок емісії парникових газів відбувається зміна клімату.

Питання енергетичної безпеки, виходу із енергетичної кризи на сьогодні є одним із найбільших викликів для України. Проблема ускладнюється так би мовити потрійною енергетичною залежністю України від російської Енергетичний аудит сторони. В енергетичному балансі нашої держави за 2013 рік природний газ займав 34,8%, продукти вугільної промисловості, – 34,6%, а атомна енергетика, відповідно, – 19,2%. За вказаними енергетичними джерелами Україна має високий рівень залежності від російських постачальників: атомна енергетика, – близько 95 % поставок палива для українських АЕС здійснює російська паливна компанія «ТВЕЛ»; газ, – близько 60% газу щороку імпортувалось із Росії; вугільна промисловість, – в результаті бойових дій на Сході та окупації територій Луганщини і Донеччини втрачено понад 75% вугільного потенціалу.

Важливу роль у вирішенні цих проблем може зіграти енергозбереження. Енергозбереження – реалізація правових, організаційних, наукових, виробничих, технічних та економічних заходів, спрямованих на ефективне використання паливо-енергетичних ресурсів та на залучення в господарську діяльність використання поновлюваних Енергетичний аудит джерел енергії.

Розумне використання енергії є однією з найгостріших проблем сучасності. Запаси основної вуглеводневої сировини виснажуються і не поновлюються. Приблизно 70% вугілля і вся нафта будуть використані до середини 21 століття. Спалювання такої кількості палива призведе до подвоєння вмісту СО2 в атмосфері та підвищенню температури на 3 градуси і до збільшення швидкості підвищення океанічного рівня більш ніж на 0,5 см на рік.

Головне двоєдине завдання роботи – знизити рівень використання енергії школою і навчити учнів, їх батьків, учителів та громадськість берегти і раціонально використовувати енергоресурси. В процесі роботи над проектом в гімназії був проведений тепловий аудит школи, шкільний конкурс зменшення споживання тепла та електроенергії Енергетичний аудит,. Учні та їх батьки отримали нові знання про шляхи енергозбереження, набули досвіду зменшення споживання енергії у школі і вдома і, як наслідок, економії коштів.Енергетичний аудит

Енергетичний аудит – це вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів суб'єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання. Предметом енергетичного аудиту є система обстеження споживання палива та енергії, аналізу і видачі рекомендацій по ефективному використанню енергоресурсів.

Головною метою енергетичного аудиту є пошук можливостей енергозбереження та допомоги суб’єктам господарювання у визначенні напрямів ефективного енерговикористання. Об’єктом енергетичного аудиту може бути будь-яке підприємство, енергетична установка, будівля, агрегат, що споживає або виробляє Енергетичний аудит енергію.

Призначенням енергетичного аудиту є розв’язання таких завдань:

• складання карти використання об’єктом паливно-енергетичних ресурсів;

• розробка організаційних і технічних заходів, направлених на зниження втрат енергії;

• визначення потенціалу енергозбереження;

• фінансова оцінка енергозберігаючих заходів.

Проведення енергоаудиту полягає у виконанні шести послідовних етапів:

1. Визначення обсягу споживання енергії і її вартості за репрезентативний проміжок часу.

2. Обстеження паливно-енергетичних потоків на об'єкті.

3. Аналіз ефективності використання енергії та енергоносіїв.

4. Розробка рекомендацій з ефективного використання енергоресурсів.

5. Економічне обгрунтування пропонованих рекомендацій.

6. Підготовка звіту.

Економія енергоносіїв – не єдиний позитив, який необхідно отримати від реалізації проекту. Найважливіше – забезпечення комфортних умов для здорового розвитку та навчання Енергетичний аудит дітей.

Завданням теплового аудиту гімназії також є орієнтація дітей на актуальні потреби енергозбереження, розвиток екологічного мислення учнів; привернення уваги дітей до вивчення навколишнього середовища, до його охорони з точки зору використання енергії, економії, та використання альтернативних видів енергії, навичок екологічно безпечного стилю життя. Власні дослідження допомагають учням уявити важливість проблеми, навчитися економно поводитись з ресурсами, розвивають різні типи енергозберігаючих компетентностей; виховують відповідальність за свої дії відносно навколишнього середовища, навчають приймати вірні енергозберігаючі рішення.

Головна мета – виховання відповідального та свідомого майбутнього споживача, який буде усвідомлювати важливість збереження енергоресурсів, зберігати й раціонально використовувати теплову енергію, а також бережливого ставлення до Енергетичний аудит навколишнього середовища.

Об’єкт дослідження: приміщення гімназії «Столиця», яке була здано в експлуатацію у 1982 році.

Очікується, що завдяки участі у тепловому аудиті відбудеться поліпшення рівня знань щодо збереження енергії учнів, їх батьків та громадськості та поступова зміна поведінки споживачів у бік раціонального використання електричної та теплової енергії і вживання енергозберігаючих заходів, скорочення витрат теплової та електричної енергії школами. Є надія, що зросте комфортність приміщень гімназії та, як наслідок, покращиться здоров’я учнів та учителів.


documentagnmpaf.html
documentagnmwkn.html
documentagnnduv.html
documentagnnlfd.html
documentagnnspl.html
Документ Енергетичний аудит