Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница

Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница

В) монолог.

С) диалог.

D) хат.

Е) Вербальды емес қарым-қатынас.

82.

Адамда өзін-өзі сендіруді туғызатың максимальды жақындастыратын:

А) ойламды-армандайтың қөзқарас.

В) жақ таяну төмен түскен.

С) басты қолмен басу.

D) ауызды колмен басу.

Е) мұрынды қасу.

83.

Процестендіру – бұл:

А) типтік жағдайдағы мінез-құлық шаблоны.

В) басқаға өзін ұқсату.

С) өзіне сын көзбен қарау.

D) санадан қажет емес ойларды шығару.

Е) баланың мінез-құлық нормаларына қайту.

84.

Басқаға өзін ұқсату -бұл:

А) идентификация.

В) ферлексия.

С) сублимация.

D) стереотиптеу.

Е) нанымдар.

85.

Біле т Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страницаұра, ақталмайтын жағымсыз бағдар:

А) ескішілдік.

В) проэкция.

С) рефлексия.

D) идентификация.

Е) интериоризация.

86.

Субъектінің рольдік позициясының көбі туғызады:

А) сублимация.

В) рольдік жанжал.

С) проэкция.

D) интерференция.

Е) алдын ала сендіру.

87.

«Партнерға» өзінің жағымсыз қасиеттерін жазу:

А) сублимация.

В) проэкция.

С) ореол.

D) алғашқы сезім эффектісі.

Е) соңғы сезім эффектісі.

88.

Басқа адам қарым-қатынаста тең құқылы әріптес болып саналуы әріптес ретінде іс-әрекеттің бірлесіп білім іздеу стилі:

А) демократиялық

В) авторитарлық

С) либералдық

D) попустительдіқ

Е) автократикалық

89.

Психологиялық ықпалдар қарым-қатынас процесінде тәсіл бола алмайды:

А) көндіру Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница.

В) сендіру.

С) жұғу.

D) манипуляция жасау.

E) дәрежелеу.

90.

Психологиялық әрекет тәсілінің санаға қатысы:

А) көндіру.

В) сендіру.

С) жұғу.

D) мода.

E) еліктеу.

91.

Логикаға қатысу, дәйектемені қолдану әрекет тәсілін сипаттайды?

А) көндіруді.

В)сендіруді.

С) жұғуды.

D) манипуляция жасауды.

E) моданы.

92.

Дайын қорытынды түрдегі мақсатты дәлелденбеген вербальды әрекет қандай әрекет тәсілі болады:

А) сендіруді.

В) мода.

С) көндіру.

D) жұғу.

E) манипуляция жасау.

93.

Әсіресе салттық әрекетін қолдану арқылы берілетін эмоциональдық көңіл-күйін сипаттайды:

А) көндіруді Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница.

В) сендіруді.

С) жұғуды.

D) манипуляция жасауды.

E) моданы.94.

Оған қатысты маңызды адамның мінез-құлық ерекшеліктерін, белгілерін көрсетудегі адамның елестетуін атайды:

А) көндіру.

В) сендіру.

С) еліктеу.

D) көндіру.

E) мода.

95.

Партнердің өз мақсатына жету үшін қарайтын қатынас түрі:

А) рухани.

В) ойын.

С) іскерлік.

D) примитивтік.

Е) конвенцияльды.

96.

Партнерға тұлғалық пайда алу мақсатында жабық әрекеттерге қолданады:

А) манипулятор.

В) әңгімелесуші.

С) рецепиент.

D) коммуникатор.

Е) оппонент.

97.

Вербальдық емес коммуникацияда қарым-қатынас құралы:

А) ауызша сөйлеу

В) жазба

С) кеңістік

D) диалогиялық сөз

Е) монологиялық сөз

98.

Қарым-қатынастың интерактивтік Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница жағы – бұл:

А) хабар алмасу

В) өзара әрекеттестік

С) өзара қабылдау

D) негативизм

Е) өзара бағалау

99.

Мінездің физиологиялық негізі:

А) нышандар

В) темперамент

С) анализатор

D) сигнал системалар

Е) рецептор

100.

Басқа адам туралы бейнені сақтап қалу бет алысы нәтиженің мәнін құрайды

А) ореол

В) жүйелілік

С) инерционалды

D) стереотипизациялы

Е) проекция

101.

Қарым-қатынастың перцептивтік жағы – ол:

А) ақпарат алмасу.

В) қабылдау және бір-бірін бағалау.

С) жолдасқа деген іс-әрекет.

D) көзбен қарым-қатынас.

Е) ой барьері.

102.

Қарым-қатынастағы қабылдау және бір-бірін бағалау:

А) коммуникация.

В) интеракция.

С) перцепция.

D) интерференция.

Е) апперцепция.

103.

Ақпарат Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница алмасу қарым-қатынастың қандай жағы?

А) коммуникативті.

В) перцептивті.

С) интерактивті.

D) интерферентті.

Е) апперцептивті.

104.

Қарым-қатынастың коммуникативті жағы – бұл:

А) қабылдау және бір-бірін бағалау.

В) ақпарат алмасу.

С) өзара іс әрекет.

D) өзара әсер ету.

Е) өзара бағалау.

105.

Коммуникациялық вербальды ортасы:

А) тіл.

В) мимика.

С) пантомимика.

D) ара қашықтық.

Е) уақыт.

106.

Қарым-қатынастың вербальды емес ортасына жатпайды:

А) тіл.

В) мимика.

С) пантомимика.

D) ара қашықтық.

Е) уақыт.

107.

Қарым-қатынастың вербальды емес құрамы болмайды:

А) көзқарас.

В) мимика.

С) пантомимика.

D) кеңістік.

Е) сөйлеу Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница.

108.

Қарым-қатынастың компонентінің жағы:

А) коммуникалдық.

В) интерференция.

С) перцепция.

D) конференция.

Е) негативизм.

109.

Қарым-қатынастың интерактивті жағы – бұл:

А) ақпарат алмасу.

В) өзара іс әрекеттесу.

С) өзара қабылдау.

D)негативизм.

Е) рефлексия.

110.

Қарым-қатынас процесінде партнерлердің бір-біріне әсер етуі:

А) коммуникация.

В) интеракция.

С) перцепция.

D) идентификация.

Е) стереотипизация.

111.

Регламенттеу рольде өзін-өзі үстау ережесі, үлгісі, бір-біріне әрекет етуі қарым-қатынастың типтік жағдайында аталады:

А) әлеуметтік норма.

В) эталон.

С) эффект.

D) трансакция.

Е) сәндік (мода).

112.

Әлеуметтік норма:

А) конвенциалды мінез.

В) мемлекетпен басқарылады.

С) өлеңмен Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница пайда болады.

D) тұқым қуалаумен берілетін.

Е) туған мінезді алатын.

113.

Әлеуметтік норма әсер етуге қиналмайды:

А) топтар.

В) ұлттық.

С) мәдениет.

D) қоғамның даму деңгейі.

Е) ауа райы.

114.

Әлеуметтік нормаларға максимальді сәйкестің пайда болуы:

А) бірыңғай мәдениеттілік.

В) ұлттық.

С) бір жыныстық.

D) бір әлеуметтік деңгей.

E) шағын әлеуметтік топ.

115.

Қиындықтың пайда болуы әлеуметтік нормаларды білмеуінен:

А) топаралық өзара әрекеттесу.

В) әрбір әлеуметтік деңгейге байланысты қарым-қатынас.

С) әр түрлі ұлтқа.

D) әр түрлі мәдениетке байланысты қисынды қарым-қатынастар.

E) бір мәдениетке Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница жату.

116.

Әлеуметтік нормалар реттелмейді:

А) типтік жағдайларда өзін ұстау.

В) типтік жағдайларда сезімді білдіру.

С) типтік жағдайларда не айтып және қалай киіну.

D) типтік жағдайларда вербальды емес тәсілдердің сипаты.

E) девиантты мінез-құлық.

117.

Әлеуметтік нормаларды сақтаудың қажетсіну ережелерінің аталуы:

А) әлеуметтік санкциялар.

В) стереотиптер.

С) нанымдар.

D) трансакциялар.

E) рольдер.

118.

Партнерді қабылдау және бағалау қатынастың қай жағы болады?

А) коммуникативті.

В) перцептивті.

С) интерактивті.

D) информация алмасу.

E) өзара әрекет.

119.

Әлеуметтік перцепцияның механизмі бола алмайды:

А) идентификация.

В) стереотипизация.

С) рефлексия.

D) сублимация.

E) теңбе-тендік.

120.

Әлеуметтік перцепция Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница механизмі:(басқалардың көзімен өзіне көзқарас):

А) адентификация.

В) рефлексия.

С) стереотипизация.

D) каузальды атрибуция.

Е) сәйкестілігі.

121.

Адамның тұлғалық қасиеттері туралы жалпылау және шаблонды пікірлер белгісіне қатыстыру жолымен аталады:

А) рефлексия.

В) стереотипизация.

С) каузальды атрибуция.

D) идентификация.

Е) сублимация.

122.

Стереотипизация – бұл:

А) өзін – басқасындай көру.

В) басқалардың көзімен өзін көру.

С) тәжірибеде немесе басқалармен бірлесу арқылы жалпылау белгіліге жатады.

D) қажетті емес санадан шығару.

Е) аттракцияны құру.

123.

Сезім және біреуге немесе бір нәрсеге өзін-өзін ұстауға Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница сезімнің ой арқылы көрінетін, бағалау реакциясы:

А) сублимация.

В) әлеуметтік бағдар.

С) проэкция.

D) регрессия.

Е) интерференция.

124.

Топтың ұжым ретінде сипаттайтын критерииі болып саналмайды:

А) олармен қоғамның функцияларын орындау

В) топтың мүшелерімен ұжымдық құндылықты және мақсатты қабылдау

С) топтың қабілеті барлық мүшелерге толық гармонды дамумен қамтамасыз етеді

D) топ мүшелерінің саны

Е) топ мақсатының қоғам мақсатымен байланыстылығы

125.

Топтың жоғарғы деңгейінің дамуы

А) ассоциация

В) корпорация

С) ұжым

D) кооперация

Е) кәсіпорын

126.

Ұжымның маңызды белгісі топ ретінде:

А) топ мүшелерінің эмоциональды тартуы

В) контактының жиілілігі

С) қоғамдық пайдалы мақсаттар топтарды Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страницаң іс -әрекеттерін көпшілікке тұлғалыққа айналдырады

D) альтруизм

Е) эмпатия

127.

Ұжым ретінде топты бағалау критерииі бола алмайды:

А) қоғамдық функцияларды орындауы.

В) топ мүшелерінің ұжымдық құндылықтары мен мақсаттарын қабылдауы.

С) топ мүшелерінің толық үйлесімді дамуын қамтамасыз ететін топтың қабілеті.

D) топ мүшелерінің саны.

E) қоғам мақсатына топ мақсаттарының сәйкестілігі.

128.

Жоғары дәрежеде дамыған топ аталады:

А) ассоциация.

В) корпорация.

С) ұжым.

D) кооперация.

E) жиын.

129.

Эмоциональды және рольдік бастауларды ұйымдық қатынасында және жеке спецификалық мәдениеті бар үнемі мақсатқа жетуде біріккен іс-әрекетпен Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница қашықтық және уақытша адамдардың қатынасуы:

А) сыныппен.

В) шағын топ.

С) эксперементальды топ.

D) әлеуметтік қабатпен.

Е) мәдениетпен.

130.

Топ түріне жатпайды:

А) реальдық және шартты.

В) лабораториялық және табиғи.

С) формальды және формальды емес.

D) үлкен және шағын.

Е) горизонтальды және вертикальді коммуникация.

131.

Шағын топқа жатпайтын түр:

А) ассоциация.

В) корпорация.

С) әлеуметтік қабат.

D) кооперация.

Е) ұжым.

132.

Топтық әрекетте тұлғалық мақсаттарды меңгерген топ:

А) кооперация.

В) оқу.

С) өндірістік.

D) жиын.

Е) ұжым.

133.

Топтық әрекетті қоғамдық мақсатпен Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница меңгерген топ:

А) ұжым.

В) топ.

С) кездейсоқ топ.

D) корпорация(бизнесмендер тобы).

Е) бандиттік топ.

134.

Топтағы реттелген ішкі жүйе:

А) ұжым.

В) ассоциация.

С) оқу.

D) міндеттер тобы.

Е) топтар.

135.

Топтық қоғамдық маңызды мақсаттары олардың мүшелерінің маңызды белгісін көпшілікке тұлғалық-маңызды етеді:

А) корпорация.

В) ұжым.

С) ассоциация.

D) оқу.

Е) өндірістік.

136.

Айналадағы тұлғалардың қызығушылығымен пайда болған топ атауы:

А) корпорация.

В) ассоциация.

С) ұжым.

D) кооперация.

Е) сынып.

137.

Меншіктік және криминальді-дүниеқорлы Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страницақ мақсатпен өткізу топ әрекеті арқылы сипатталады:

А) кооперация.

В) ассоциация.

С) ұжым.

D) шартты топ.

Е) сотқарлар тобы.

138.

“Жұлдыздар”, “жоғары бағаланғандар”, “менсінбегендірілгендер”, “оқшауландырылғандар ”:

А) социометриялық статустардың әр-түрлілігі

В) жеткіншектердің бір-біріне берген келемеж аттары

С) әлеуметтік құрам

D) әлеуметтік роль

Е) топтардың элементтері

139.

Ұжымның топ ретіндегі маңызды белгісі:

А) топ мүшелерінің эмоциональды тартылысы.

В) контактінің бірізділігі.

С) топтың қоғамдық маңызды әрекеттердің мақсаты, көпшілікке тұлғалық маңызды етеді.

D) альтруизм.

Е) эмпатия.

140.

Көш басшысы – ол:

А) социометрияда көбірек таңдап алынады.

В) эмоциональды-жағымды адам Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница.

С) өте ашық, сүйкімді адам.

D) топтық жағдайларды шешетін, бағыт беретін және басқаратын, кімнің айтқанын тыңдайтын топ.

Е) топтың беделді мүшесі.

141.

Адамның ҒТ-аралық таңдауын өлшеуге негізделген ҒТ аралық қарым-қатынастың мінездемесі және құрылымын зерттейтін әдіс:

A) бақылау.

B) салыстыру.

C) контент-анализ.

D) әлеуметтік бірлік әдісімен.

E) социометриямен.

142.

Дамудың жоғарғы тобының деңгейі:

А) ассоциация.

В) корпорация.

С) ұжым.

D) кооперация.

Е) топ.

143.

Симпатия-антипатияны зерттеу негізгі әдістің артықшылығы:

А) мотивацияны зерттеу тұлғааралық таңдау ядросы.

В) референтометрия.

С) социометрия.

D Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница) лидер типі.

Е) ұжымның бірлігі.

144.

Қоршаған ортадағы адамдардың пікіріне сәйкес келу үшін адамның тенденциясы басқа адамдардың әсерінен өзін-өзі алып жүруін өзгертеді:

А) лидерлік.

В) конформизімдік.

С) нон конформизімдік.

D) инфантильдік.

Е) феминизмдік.

145.

Тұлғалық норманы саналы қабылдайтын және топтың қоғамдық маңызды әрекеттерінің құндылығы, А. В. Петровскийдің айтуы бойынша көрінісі:

А) ұжымдық.

В) топішілік сендіру.

С) конформ.

D) референттік.

Е) статустік.

146.

Заттарға және құбылыстарға немесе күйзелістерге сананың аууын қамтамасыз ететін:

А) рефлексия

В) қабылдау

С) зейін

D) ес

Е) түйсіну

147.

Зейіннің түрлері:

А) жалған Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница және шынайы.

В) Шоғырланған, шоғырланбаған.

С) ерікті және еріксіз.

D) активті және пассивті (белсенді және солғын).

Е) ерікті, еріксіз, еріксізден кейін.

148.

Объектінің ерекшеліктеріне қарай зейінді шоғырландыру

А) еріксіз

В) ерікті

С) еріктіден кейін

D) көрермен

Е) есту

149.

Есте сақтаудың негізгі процестері:

А) ерікті және жинақты.

В) зейін ауытқуы және зейіннің аударылуы.

С) орнықты, концентрация, бөліну, аудару және көлем.

D) көлем және ойдың шашыраңқылығы.

Е) еріксіз және зейіннің ауытқуы.

150.

Қара-қызыл кестелердегі сандардың кездейсоқ орналасуын қолданады:

А) зейін көлемін Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница анықтау

В) зейін аудару жылдамдығы

С) естің көлемі

D) естің нақтылығы

Е) қабылдаудың нақтылығы

151.

Зейіннің интенсивті ұзақ физиологиялық негізі:

А) рецептор

В) бас ми қыртысындағы оптимальды қозу

С) екінші сигнал системасы

D) анализатор

Е) бірінші системасы

152.

Оқу үшін корректуралық пробаны (байқауды) қолдану:

А) назар аударудың жемісі

В) естің көлемі

С) естің нақтылығы

D) қабылдаудың константтілігі

Е) есте сақтаудағы жылдамдығы

153.

Функциялар дамуының ең сезгіш және сол немесе басқа адамдар қабілетінің уақытша диапазонын қай шақпен атаймыз?

А) сензетивті.

В) кризисті.

С) сенсорлы.

D) сенсебилді.

Е) нормативті.

154.

Заттар мен құбылыстардың белгілері мен қасиеттері жиынтығының т Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страницаұтас, тікелей көрінісі– бұл:

А) апперцепция.

В) сенсорика.

С) ес.

D) қиял.

Е) қабылдау.

155.

Модальдық, интенсивтілік, ұзақтылық нені сипаттайды?

А) Қиял.

В) ой.

С) ес.

D) түйсіну.

Е) қабылдау.

156.

Төмендегі көрсетілген мысалдардан контактілі түйсінулерді белгілеңіздер:

А) иллюзия.

В) есту.

С) дәм тату.

D) жанары.

Е) идеосинкразия.

157.

Сезім органдарының заттардың және құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесіне тікелей әсер етуі:

А) қабылдаумен

В) зейінмен

С) еспен

D) образбен

Е) түйсінумен

158.

Дененің бетінде орналасқан рецепторларға сыртқы стимульдер әсер еткен жағдайда пайда болатын түйсіну:

А) экстероцептивті.

В) интероцептивті.

С) проприоцептивті.

D) интерактивті.

Е) локальді.

159.

Экстероцептивті Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница түйсіну рецепторлары орналасқан:

А) бұлшық еттерде және сіңірдің байланыстарында.

В) дененің бетінде.

С) көздің торлы қабығында.

D) ішкі органдарда және ұлпаларда.

Е) қимыл-бұлшық жүйесінде.

160.

Түйсінудің интероцептивтік рецепторы орналасқан:

А) дененің бетінде.

В) бұлшық еттерде.

С) байланыстарында.

D) буындасу.

Е) ішкі органдардың тегіс бұлшық еттерінде.

161.

И. М. Сеченов «қара сезім» деп қандай түйсінуді айтты?

А) дәмді.

В) проприоцептивті.

С) иіс сезімі.

D) сипай-сезу.

Е) интероцептивті.

162.

Организмнің жұмыс барысында бұзылуы туралы қауіпті сигнал– бұл:

А) рецептор.

В) ауыру Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница.

С) төлдеу.

D) аштық.

Е) реакция.

163.

Өзгерілетін жағдайларға төселуі өзінің сезім органдарының қабілеттерін өзгертеді:

А) түйсінудің абсолюттік табалдырығы.

В) анализатор жүйесі.

С) реакция.

D) апперцепция.

Е) адаптация.

164.

Қабылдаудың қасиеттеріне қайсысы жатады?

А) заттылығы, тұтастылығы, тұрақтылығы, мағыналылығы және апперцепция.

В) сапа және интенсивтілік.

С) жалған және шынайы.

D) иллюзия.

Е) зейіннің аударылуы.

165.

Түйсіктің қасиетіне қайсысы жатпайды?

А) сапа.

В) бағыт-бағдар.

С) интенсивтілік.

D) ұзақтылығы.

Е) баспалдақ.

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав


documentagmyjev.html
documentagmyqpd.html
documentagmyxzl.html
documentagmzfjt.html
documentagmzmub.html
Документ Ертедегі грекше психологияны аударғанда: 2 страница