з навчальної дисципліни

“Професійна етика соціального працівника”

1. Об’єкт, предмет та завдання професійної етики.

2. Етика як наука про мораль.

3. Професійна етика та її особливості. Етика соціального працівника.

4. Історичні корені й традиції благодійництва.

5. Етичні аспекти благочинної діяльності періоду Київської Русі.

6. Роль християнства у розвитку морально-етичних норм соціальної діяльності.

7. Етика соціальної роботи у 18-19 століттях.

8. Етичні проблеми становлення соціальної роботи в Україні.

9. Причини етичної регламентації соціальної роботи.

10.Категорії етики соціального працівника.

11.Функції етики соціальної роботи та їх характеристика.

12.Взаємозв’язок принципів соціальної роботи та принципів етики соціальної роботи.

13.Принципи етики соціальної роботи як основні вимоги до поведінки соціального працівника.

14.Толерантність у діяльності соціального працівника. “Декларація принципів з навчальної дисципліни толерантності”.

15.Цінності та ціннісні орієнтації.

16.Цінності у діяльності соціального працівника.

17.Етичні дилеми та їх особливості.

18.Професійно-етичний кодекс соціальних працівників та його функції.

19.Джерела етичних нормативів соціальної роботи.

20.“Етика соціальної роботи: принципи і стандарти” – етичний кодекс МФСП.

21.Професійно-етичний кодекс соціального працівника України.

22.Моральна норма як складова моралі і нормативна регуляція соціальної роботи.

23.Моральна свідомість соціального працівника.

24.Критерії моральності у соціальній роботі.

25.Моральна поведінка соціального працівника.

26.Соціальний працівник як особистість та професіонал.

27.Структура особистісних якостей соціального працівника.

28.Характеристика окремих особистісних рис соціального працівника.

29.Деонтологія соціальної роботи. Принципи деонтології соціальної роботи.

30.Професійний обов’язок та професійна повинність (зобов’язання).

31.Обов з навчальної дисципліни’язок соціального працівника та його особистісне усвідомлення.

32.Поняття відповідальності. Відповідальність соціального працівника та її типологія.

33.Етична дія та її особливості.

34.Основні види інтересів у соціальній роботі та роль соціального працівника в них.

35.Рівні етичної взаємодії соціального працівника та клієнта.

36.Етичний аспект оцінювання діяльності соціального працівника.

37.Етика проведення досліджень у соціальній роботі.

38.Етичне виховання соціального працівника.

39.Особливості надання соціальних, психологічних, соціально-побутових послуг.

40.Участь у розробці соціальної політики.

41.Етичні особливості участі соціального працівника у політичній діяльності.

42.Особливості етикету в соціальній роботі.

43.Принципи етикету соціального працівника.

44.Основні вимоги етикету. Етичні принципи та функції спілкування.

45.Імідж соціального працівника.

46.Поняття про мораль та з навчальної дисципліни моральність. «Золоте» правило моралі.

47.Проблема типологізації етичних вчень.

48.Особливості етичних поглядів Древньої Індії.

49.Основні етичні школи Древньої Індії.

50.Релігійно-міфологічна етика Древнього Китаю.51.Основні етичні вчення Древнього Китаю.

52.Особливості етики в античній культурі.

53.Сократичні школи Древньої Греції.

54.Етичні погляди Платона.

55.Арістотель – родоначальник етики як науки.

56.Суб’єктивістська етика Епікура.

57.Етичні погляди представників шкіл стоїцизму та скептицизму.

58.Християнська етика епохи середньовіччя.

59.Основні напрями етики Нового часу.

60.Етика ХХ століття.

61.Поняття, різновиди та механізми формування атракцій.

62.Прийоми активного «розуміючого» слухання.

63.Критерії оцінювання поведінкових актів особистості.

64.Поняття про норму та їх типологізація.

65.Інтегруюча роль етики в сучасному вітакультурному просторі.


documentagnebcz.html
documentagneinh.html
documentagnepxp.html
documentagnexhx.html
documentagnfesf.html
Документ з навчальної дисципліни